Deklaracja Dostępności

Uruchamiam sytezator mowy...

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-01-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności z powodu:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część dokumentów PDF, DOC, DOCX, ODT nie jest dostępnych cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • treści i artykuły opublikowane przed 17.06.2020 mogą nie być w pełni dostępne i zgodne z WCAG 2.1.
Wyłączenia:
 • Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów. - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Bębenek, Piotr.Bebenek@kans.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 64 53 365. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek nr 3 – Wydział Nauk Medycznych i Techniczych
  Wejście do budynku następuje z poziomu chodnika. Budynek posiada cztery kondygnacje – jedno z wejść do budynku jest bezprogowe i przystosowane do wejścia przez osoby poruszające się na wózku. Pozostałe wejścia nie są przystosowane. Przy wejsciu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Brak oznaczeń miejsc na parkingu przy budynku. W holu głównym znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację.
  Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Dostępność przestrzeni manewrowej o wymiarze 150 x 150 cm jest zapewniona w salach dydaktycznych, natomiast nie ma jej zapewnionej w dziekanacie. Przed wejściem do pomieszczeń zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla. Oznaczone są także wejścia do toalet, są także plany tyflograficzny budynku na każdym piętrze. Dostęp do niektórych pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika uczelni bądź pracownika ochrony. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, natomiast budynek wyposażony jest w aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór prelekcji w salach wykładowych oraz indywidualny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Budynek nr 9 – Kryta pływalnia
  Budynek ma jedno wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejsciu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Przy głównym wejściu 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. W holu głównym znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację. Toaleta oraz przebieralnia dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Dla potrzeb osób z dysfunkcją mobilności jest przygotowany basenowy podnośnik dla niepełnosprawnych. Hala basenowa oraz zaplecze techniczne i sanitarne jest odpowiednio przygotowane i nie posiada barier architektonicznych ograniczające mobilność osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Budynek nr 11 – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
  Jest to budynek zabytkowy, wpisany decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Z uwagi na jego zabytkowy charakter nie ma możliwości instalacji windy. Budynek posiada dwa wejścia, jedno z wejść do budynku jest bezprogowe i przystosowane do wejścia przez osoby poruszające się na wózku. Pozostałe wejścia nie są przystosowane. Przy wejsciu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Budynek trzykondygnacyjny, aby dostać się na poziom parteru, należy pokonać schody, podobnie by dostać się powyżej parteru, należy pokonać schody. Dla osób poruszających się na wózkach istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu kroczącego. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla, są także plany tyflograficzny budynku na każdym piętrze. W budynku jest oznaczenie poziome dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, natomiast budynek wyposażony jest w aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór prelekcji w salach wykładowych oraz indywidualny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. 
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Budynek nr 12 – Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku/ Sekcja Jakości Kształcenia
  Budynek jest stosunkowo mały, z wąskimi korytarzami i klatkami schodowymi, trudny do likwidacji w nim barier architektonicznych o podstawowej i głównej ważności dla mobilności osób z niepełnosprawnościami. W budynku, aby dostać się na poziom parteru, należy pokonać schody, podobnie by dostać się powyżej parteru, należy pokonać schody. Wejście nie jest przystosowane. Brak oznaczeń miejsc na parkingu przy budynku. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak progów na poszczególnych poziomach. Szerokość ciągów komunikacyjnych uniemożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, natomiast po wcześniejszej sygnalizacji potrzeby można wyposażyć budynek w przenośną aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz z innymi dysfunkcjami.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Budynek nr 13 – Biblioteka
  Budynek posiada cztery kondygnacje – wejście do budynku jest bezprogowe i następuje z poziomu chodnika. Przy wejściu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Przed wejściem do pomieszczeń zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla, są także plany tyflograficzny budynku na każdym piętrze. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Brak oznaczeń miejsc na parkingu przy budynku.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, natomiast po wcześniejszej sygnalizacji potrzeby można wyposażyć budynek w przenośną aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu.Na miejscu istnieje możliwość udostępnienia i skorzystania z urządzeń takich jak: czytnik ebook, dyktafon, odtwarzacz książek mówionych, lupa cyfrowa, powiększalnik, specjalistyczna klawiatura komputerowa, mysz komputerowa typu trackball, drukarka brajlowska, monitory brajlowskie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Budynki nr 18 i 22- Hala Sportowa 
  Zapewniono dostępność windy z poziomu parteru (wejścia do budynku) oraz winda zapewnia dostęp na wszystkie kondygnacje w budynku. wejście główne jest dostępne dla ON, również dostępne jest wejście od tyłu budynku, bezpośrednio na halę sportową. co najmniej 4 wejścia do budynku są dostępne z poziomu parteru, bez progu, o odpowiednich wymiarach, natomiast ruch pieszych i klientów odbywa się przez wejście główne do budynku.Przy wejściu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. W obiekcie są 4 dostępne toalety dla NPS. Przed wejściem do pomieszczeń zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla, są także plany tyflograficzny budynku na każdym piętrze. Brak wyposażenia biur w budynku w pętle indukcyjne, niedostępny jest również tłumacz języka migowego on-line, natomiast po wcześniejszej sygnalizacji można wyposażyć budynek w przenośną aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Dom Studenta 
  Budynek jest wyposażony w jedną platformę, 1 przystankową, o udźwigu 300 kg, umożliwiającą wejście do budynku z poziomu terenu na kondygnację parteru. Tylko jedno wejście spełnia warunek dostępności dla osobom niepełnosprawnym do części budynku, z których osoby te mogą korzystać. Przy wejsciu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Brak łazienki lub wc na korytarzu dla osoby niepełnosprawnej. Lada stanowiska obsługi studentów, znajduje się wyżej niż 90 cm od posadzki – wysokość lady 120cm. Pod blatem nie zapewniono przestrzeni umożliwiającej podjechanie pod blat przodem wózka. Przestrzeń manewrowa przy ladzie ma szerokość 150 cm. Przy wejściu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Przed wejściem do pomieszczeń zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla, są także plany tyflograficzny budynku na każdym piętrze. Brak wydzielonych miejsc parkingowych, ale plac parkingowy jest blisko budynku. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, natomiast po wcześniejszej sygnalizacji potrzeby można wyposażyć budynek w przenośną aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia

Windy, klawisze oznaczone alfabetem Braile'a.
 1. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Drzwi automatyczne.

Utrudnienia

 1. Brak systemu przyzywowego w toaletach.
 2. Częśc budynków bez dostępu windą.

Informacje dodatkowe

 1. • wygodna nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
  • opcja zmiany wielkości fontu (czcionki),
  • opcja zmiany kontrastu kolorów,
  • prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek
  • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
  • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
  • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
  • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
  • częściowo wypełniony tzw. atrybut alt, dla elementów graficznych i zdjęć (są to opisy odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące).
  • skróty klawiaturowe: “Ctrl+” powiększa tekst,
  • oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS