Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych - żłobek Żaczek

Uruchamiam sytezator mowy...

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających z usług Żłobka Żaczek

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58 -506 Jelenia Góra.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  – Jerzego Szelingera, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kans.pl, tel. 75 64 53 321 lub korespondencyjnie na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) postępowania rekrutacyjnego - na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w związku  z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego, przez okres 5 lat, od zakończenia postępowania rekrutacyjnego,

b) realizacji umowy na korzystanie z usług Żłobka „Żaczek” przy Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 5 lat od zakończenia umowy,

c) promocyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Pracy.

4. Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

5. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

6. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

7. Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe i dane osobowe jej dzieci ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich i dzieci danych osobowych;

b) sprostowania (poprawiania) swoich i dzieci danych osobowych;

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich i dzieci danych osobowych.

8. W przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

9. Uprawnienia można realizować, składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

10. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. Ograniczenia stosowania praw wynikających z RODO:

a) na podstawie art. 22 b ust. 1 pkt 1 Ustawy z dn. 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w czasie archiwizacji danych osobowych stanowiących zasób archiwum zakładowego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ograniczone jest stosowanie art. 16 RODO tj. prawo do sprostowania danych w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,

b) sprostowanie lub uzupełnienie o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt. 1 osoba której dane dotyczą składa w formie pisemnej w siedzibie Uczelni lub drogą mailową na adres iod@kpswjg.pl,

c)  na podstawie art. 22 b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w czasie archiwizacji danych osobowych stanowiących zasób archiwum zakładowego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ograniczone jest stosowanie art. 18 ust. 1 lit a oraz b RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania w ten sposób, że w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania

z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, przetwarza i udostępnia się dane osobowe zawarte w materiałach stanowiących zasób archiwum zakładowego, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

12. Dane osobowe przechowujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, art. 22d ust. 2 Ustawy z dn. 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt wprowadzonego na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych.

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 02.05.2022, 08:26
Dokument oglądany razy: 998
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.02.2022