Klauzula informacyjna: MONITORING WIZYJNY

Uruchamiam sytezator mowy...

Klauzula informacyjna: MONITORING WIZYJNY

Informujemy, że w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, zwanej dalej Uczelnią funkcjonuje monitoring wizyjny. 

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18,  58-500 Jelenia Góra. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: Jerzy.Szelinger@kans.pl lub pod numerem telefonu: 75 64 53 321.

2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uczelni oraz ochrony mienia Uczelni, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1162). 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, to jest z firmą ochroniarską, świadczącą usługę w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. 

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu  z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.

7. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

8. Regulamin monitoringu wizyjnego obowiązującego w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze znajduje się na stronie internetowej Uczelni:www.kans.pl
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 02.05.2022, 08:02
Dokument oglądany razy: 1 906
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022