Misja KANS

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym zadaniem uczelni jest edukacja w regionie działania szkoły, uwzględniająca specyfikę oddalenia od dużych ośrodków akademickich, połączona z ograniczonymi możliwościami ekonomicznymi rodzin do wysyłania młodzieży na studia w tych centrach. Uczelnia, niezobligowana statusem prawnym do działalności naukowej, rozwija front badań w dyscyplinach, w których posiada uprawnienia do prowadzenia studiów, aby przez podnoszenie kwalifikacji własnej kadry spełniać warunki minimów kadrowych kierunków studiów, a także przejścia, w przyszłości, od prowadzenia studiów I stopnia do studiów wyższych stopni.

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, będąc jedyną samodzielną wyższą uczelnią w regionie Karkonoszy, poczuwa się do obowiązku pełnienia również misji kulturotwórczej, oferując bogaty zakres studiów humanistycznych, przyrodniczych, technicznych, a w bliskiej przyszłości również artystycznych. Zwiększenie dostępu do wyższej edukacji młodzieży z rodzin słabych ekonomicznie sprawia, że masowo pojawiają się pierwsze przypadki podejmowania studiów w historii tych rodzin. Uczelnia stara się być też centrum wydarzeń społecznych i kulturalnych subregionu, udostępniając swój campus na siedzibę takich organizacji, jak: Karkonoskie Towarzystwo Naukowe czy Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz dorywczo - w celu przeprowadzania zebrań - innym organizacjom, jak Forum Obywatelskie Partnerstwo dla Regionu Karkonoskiego czy Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR oraz partie polityczne.

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, od momentu powstania, ściśle współpracuje z uczelniami akademickimi Wrocławia – Uniwersytetem, Politechniką, Akademią Wychowania Fizycznego, Akademią Medyczną i Akademia Ekonomiczną.

Uczelnia, jako jedna z sześciu szkół wyższych skupionych w Akademickim Centrum Koordynacyjnym Euroregionu Nysa, utrzymuje ścisłe związki z uczelniami czeskimi i niemieckimi, z którymi ma formalne porozumienia o współpracy, mając ambicje rekrutowania, w bliskiej przyszłości, studentów z tego obszaru w ramach budowy europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Uczelnia intensyfikuje wymianę międzynarodową pracowników i studentów, korzystając z uprawnień nadanych przez Kartę Erasmus. Szkoła nawiązała inne umowne i mniej formalne związki z uczelniami w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, Niemczech i na Ukrainie, pracując nad dalszymi.

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, ulokowana w bliskości renomowanego Uzdrowiska Cieplice, uznało za zadanie strategiczne kształcenie studentów niepełnosprawnych połączone z ich psychiczną i fizyczną rehabilitacją. Powołało do tego celu specjalną jednostkę uczelnianą, która ewoluuje w kierunku utworzenia Centrum Rehabilitacji i Integracji Niepełnosprawnych Studentów, o rekrutacji ogólnopolskiej oraz zagranicznej, czyniąc z tych działań nadspecjalizację Uczelni.

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, korzystając z przestrzeni nowego campusu powojskowego, podejmuje działania gospodarcze, wykorzystujące własny potencjał intelektualny oraz możliwości lokalne a także wynikające ze współpracy międzynarodowej. Uczelnia powołała w tym celu Fundację Rozwoju KANS.

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych wspiera samorządowy ruch studencki oraz wszelkie formy działalności kulturalnej, rekreacji, turystyki i sportu, w tym wyczynowy sport kwalifikowany. Szczególnie popiera działalność wydziałowych kół naukowych.


Strategia rozwoju KANS

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 02.05.2022, 07:43
Dokument oglądany razy: 2 203
Podpisał: Kacper Kaniewski
Dokument z dnia: 14.01.2022