Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

§ 1

Monitoring wizyjny wprowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych (KANS) w Jeleniej Górze w dalszej części regulaminu zwanej Uczelnią.

§ 2

Podstawami prawnymi wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego są przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych aktów prawnych, w szczególności:

1) Art. 50 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.)
2) Art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1162),
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. – art. 6 ust. 1 lit. c),
4) § 12 Regulaminu Pracy KPSW wprowadzonego Zarządzeniem nr 46/2021 Rektora KPSW z dnia 14 czerwca 2021 r.
§ 3
System monitoringu wizyjnego obejmuje zestaw kamer i rejestratorów.

§ 4

Monitoringiem objęte są:
1) wjazd/wyjazd na teren Uczelni,
2) parkingi i zaplecze wokół basenu,
3) ciągi komunikacyjne wokół garaży,
4) pomieszczenia wewnątrz Domu Studenta (DS) KANS, w szczególności:
a) wejście główne,
b) hole wewnętrzne i zewnętrzne ,
c) teren wokół budynku DS, w tym parkingi oraz drogi wjazdowe,
5) budynek żłobka „Żaczek” , w szczególności:
a) teren wokół żłobka oraz
b) pomieszczenia wewnątrz budynku żłobka.
§ 5

1. Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę.
2. Rejestracji podlega tylko obraz z kamer, bez rejestracji dźwięku.

§ 6

Wgląd do zapisów monitoringu wizyjnego mają wyłącznie:
1) Administrator Danych (Rektor Uczelni),
2) Kanclerz Uczelni,
3) Inspektor Ochrony Danych,
4) Pracownicy podmiotu zewnętrznego, świadczącego usługę w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, z którym KANS w Jeleniej Górze zawarła stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i zobowiązała do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednią ochronę danych osobowych.
5) Dyrektor Działu Administracyjno – Technicznego,
6) Dyrektor żłobka „Żaczek”,
7) Kierownik Domu Studenta oraz pracownicy recepcji DS.

§ 7

Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w pomieszczeniach, do których dostęp posiadają wyłącznie osoby upoważnione.
§ 8

Zapis z monitoringu może zostać odtworzony za zgodą i w terminie ustalonym przez osobę upoważnioną w celach określonych w § 1 regulaminu.

§ 9

1. Nagrania mogą być zabezpieczone oraz przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom lub osobom zainteresowanym w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
2. Zapis monitoringu może być, udostępniony wyłącznie za zgodą Administratora Danych, osobom bezpośrednio zainteresowanym wyjaśnieniem zdarzenia z zachowaniem anonimizacji innych zarejestrowanych osób, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia praw i wolności osób.
3. Organ lub osoba bezpośrednio zainteresowana zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego na poczet przyszłego postępowania, może złożyć do Rektora Uczelni pisemny „Wniosek o udostepnienie/zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego" ( zwany dalej wnioskiem - wzór Wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
4. Termin na złożenie Wniosku wynosi 5 dni od zarejestrowanego zdarzenia, a w przypadku żłobka „Żaczek” 21 dni od zarejestrowanego zdarzenia.
5. Zapisy monitoringu przechowywane są maksymalnie do 7 dni, a w przypadku żłobka
„Żaczek” przechowywane są maksymalnie 30 dni.
6. Po zabezpieczeniu nagrania, dane przechowuje się przez okres 3 miesięcy.
7. W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanego obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Po upływie okresu, określonego w ust. 7 - uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają automatycznemu zniszczeniu.
9. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie terminów określonych w ustępach
8 i 9 odpowiada Administrator Danych.

§ 10

1. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do:
1) informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu oraz celu;
2) dostępu do nagrań
3) żądania usunięcia danych jej dotyczących, - w uzasadnionych przypadkach,
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także
5) przysługuje mu prawo sprzeciwu
2. Wydanie kopii nagrania odnotowywane jest w rejestrze udostępnienia danych prowadzonym przez Inspektora Ochrony Danych.
3. Kopia nagrania z monitoringu wizyjnego zapisywana jest na nośniku elektronicznym, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Administratora Danych.
4. Kopię nagrania przekazuje się osobie wnioskującej za pokwitowaniem na Wniosku.
5. W przypadku nieodebrania ww. nośnika wykonana kopia nagrania zostaje zniszczona po okresie miesiąca od daty jej wytworzenia.

§ 11
Informacja o monitoringu (znak graficzny kamery plus klauzula informacyjna) umieszczana jest w widocznym miejscu na bramie Uczelni / wewnątrz kampusu, na elewacji lub na drzwiach wejściowych do obiektów Uczelni (wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu). Znak graficzny kamery umieszczany jest na drzwiach pomieszczeń, w których stosowany jest monitoring wizyjny, w tym na drzwiach pomieszczeń żłobka. 

§ 12
Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów 
o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostepnieniu nieuprawnionym podmiotom.

§ 13
Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Wniosek o udostepnienie/zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego -pdf
Wniosek o udostepnienie/zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego -doc
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 03.02.2023, 12:51
Dokument oglądany razy: 1 088
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.02.2022