Zarządzenie Rektora 2019

Uruchamiam sytezator mowy...

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro”.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2019 z dnia 07.01.2019 r

Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania zamówień publicznych

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 30.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2019.

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07.01.2019 r.

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 16/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/2019 z dnia 14.01.2019 r.

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora 4/2019 z dnia 28.01.2019 roku

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD) w zakresie działań wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn.zm.).

Zarządzenie nr 5a/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Komisji do oceny wniosków pracowników do realizacji projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 lutego 2019 roku w sprawie: likwidacji formacji porządkowo ochronnej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: zmian cennika opłat za wykonanie usług bibliotecznych oraz nieprzestrzeganie Regulaminu Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 05 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie 46/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Krytej Pływalni KPSW w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2019 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 05.04.2019 r. 

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2019.

ZARZĄDZENIE Nr 10 /2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych”, „Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Przetwarzającymi Dane Osobowe” oraz „Instrukcji Przetwarzania Danych Osobowych”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 /2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2019 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10 /2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2019 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 10 /2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie nr 10a/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.

Zarządzenie nr 10b/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu opracowującego Zintegrowany Model Zarządzania do realizacji projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.

Zrządzenie nr 11/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD) i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.

Zrządzenie nr 12/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 31/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Gorze w sprawie: powołania Komisji do opracowania nowego Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zasad podziału dotacji przyznanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na projekty mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+, na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 13/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 15/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 16/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zrządzenie nr 17/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do kontroli stanu dokumentacji niejawnej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca roku w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 19/2019 z dnia 24.06.2019 r.

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty.

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 22/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia: „Planu ochrony informacji niejawnych w Państwowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”, „Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”, a także zmiany nazwy miejsca przechowywania materiałów niejawnych w Państwowej Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze”.

ZAŁĄCZNIKI: NR 1 i NR 2 DO ZARZĄDZENIA REKTORA KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE NR 22 /2019 z 30.08.2019 ROKU

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 23/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze


Załącznik nr 1 (2019/2020) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW

Załącznik nr 2 (2019/2020) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW

Załącznik nr 3 (2019/2020) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW

Załącznik nr 4 (2019/2020) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW

Załącznik nr 5 (2019/2020) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW

Załącznik nr 6 (2019/2020) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW

Załącznik nr 7 (2019/2020) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW

Załącznik nr 8 (2019/2020) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW

Załącznik nr 9 (2019/2020) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW

Załącznik nr 10 (2019/2020) do Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW

Załącznik nr 11 (2019/2020) do Regulaminu  świadczeń dla studentów KPSW 


Zarządzenie nr 24/2019
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.


Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020.

Zarządzenie nr 26/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 września 2019 roku w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26 /2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 26/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 26/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 26/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 26/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze


Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 26/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 26/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 26/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 26/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 września 2019 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowaniu Stałego Dyżuru w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 27/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Zarządzenie nr 28/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2019 roku w sprawie: aktualizacji „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych” Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2019 Rektora KPSW z dnia 24.09. 2019 r.


Zarządzenie nr 29/2019
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 30/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 31/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 32/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 33/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Medycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 34/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Informatyczno-Technicznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 35/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Humanistycznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 36/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 37/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Prorektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 38/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia przepisów dostosowujących związanych ze zmianą nazwy Wydziału Przyrodniczo-Technicznego KPSW w Jeleniej Górze

oraz w związku z utworzeniem katedr na wydziałach KPSW w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 39/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich.

Zarządzenie nr 40/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zarządzenie nr 41/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 października 2019 roku w sprawie: wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 42/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia „Procedury wydawniczej Wydawnictwa Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”.

Załącznik nr 1 do zarządzenia 42/2019 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29.11.2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia 42/2019 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29.11.2019 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia 42/2019 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29.11.2019 r.


Zarządzenie nr 43/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia „Procedury recenzowania Wydawnictwa Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”.

Załącznik do zarządzenia 43/2019 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29.11.2019 r.


Zarządzenie nr 44/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia „Zasady etyki Wydawnictwa Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”.

Zarządzenie nr 45/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 02 grudnia 2019 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2019

Zarządzenie nr 46/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie: zasad przyznawania w 2019 roku pracownikom nagród Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie nr 48/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie: podwyższenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 kwot stypendium socjalnego, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 49/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 4/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie zasad stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich.

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie:wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.

Załącznik nr 1 do zarządzenia 50/2019 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 30.12.2019 r.

Zarządzenie nr 51/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki finansowej w okresie prowizorium budżetowego na 2020 rok.

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 14.01.2022, 10:11
Dokument oglądany razy: 2 449
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022