Zarządzenie Rektora 2021

Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego wydziałów 

Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 2 2021 - Regulamin Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej i. Juliusza Słowackiego.

Zarządzenie nr 3/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 w Karkonoskiej Państwowej Szkole wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów rozpoczynających kształcenie w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 5/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji monitoringu i windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

załącznik do zarządzenia Rektora nr 5/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto."

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł 

Zarządzenie nr 7/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dni 27 styczniu 2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad podnoszenia i dofinansowania kwalifikacji zawodowych pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Regulamin zasad podnoszenia i dofinansowania kwalifikacji zawodowych pracowników Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze wraz z załącznikami

Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w związku z zagrożeniem COVID-19 i zakwalifikowaniem do tzw. "czerwonej strefy".

Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 stycznia 2021 zmieniające zarządzenie nr 1/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 stycznia 2021 r .w sprawie wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego wydziałów.

Zarządzenie nr 10/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie awansu na stanowisko profesora Uczelni.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dn. 27 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dn. 27 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania „Komisji ds. oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób, ubiegających się o awans na stanowisko profesora uczelni”

Zarządzenie nr 12/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie rocznych planów działalności oraz sprawozdań z rocznych planów działalności w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie celów i zasad zarządzania ryzykiem w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 13/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 14/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia planu wewnętrznych kontroli w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 15/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze etatu w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zarządzenie nr 16/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie organizacji egzaminów w związku z zagrożeniem COVID-19.

Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie powołania "Zespołu do spraw wprowadzania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze Pracowniczych Planów Kapitałowych"

Zarządzenie nr 18/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Stypendium Rektora dla kandydatów z zagranicy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/2021 z dnia 11 lutego 2021

Zarządzenie nr 19/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zlecenia zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, minimalnej liczby studentów na kierunku lub kierunku z dodatkowym zakresem zajęć.

Zarządzenie nr 20/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu sesji egzaminacyjnej dla studentów kierunku wychowanie fizyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 21/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Grze z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 130 000 zł netto

Załącznik do Zarządzenia nr 21/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 22/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu Rady wydawniczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 23/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 marca 2021 w sprawie : Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2021

Regulamin przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2021

Zarządzenie nr 24/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 25/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmiany zasad przydzielania i używania w KPSW w Jeleniej Górze środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wraz z załącznikami.

Zarządzenie nr 26/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2021 roku W sprawie: powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w zakresie zgodności wewnętrznych aktów prawa z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarządzenie nr 27/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: organizacji zajęć wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uwagi na ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zarządzenie nr 28/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie utworzenia i uruchomienia I edycji kursu specjalistycznego w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze realizowanego w ramach Projektu "Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo" pod nazwą: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie powołania kierownika pierwszej edycji kursu specjalistycznego w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze realizowanego w ramach Projektu "Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo" pod nazwą: wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych.

Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zasad podziału dotacji przyznanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na działania w ramach programu Erasmus +,KONKURS 2020

- załącznik do zarządzenia nr 30_2021

Zarządzenie n 31/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w związku zagrożeniem COVID-19.

Zarządzenie nr 32/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21.04.2021 roku w sprawie organizacji i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 33/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie określenia wysokości maksymalnego dodatku zadaniowego do wynagrodzenia zasadniczego za uruchomienie nowego kierunku studiów lub kursu.

Zarządzenie nr 34/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych.

-Załącznik do Zarządzenia rektora 34/2021 Szczegółowe zasady prowadzenia badań ankietowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 35/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru studenckiej ankiety oceny zajęć i pracy nauczyciela akademickiego.

-Załącznik do Zarządzenia Rektora 35/2021 Studencka ankieta oceny zajęć i pracy nauczyciela akademickiego.

Zarządzenie nr 36/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru ankiety badania losów zawodowych absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

- Załącznik do Zarządzenia rektora 36/2021 Badanie losów zawodowych absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie 37/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie: organizacji egzaminów w sesji letniej 2020/2021 oraz egzaminów dyplomowych w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

Zarządzenie nr 38/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie wytycznych tworzenia kosztorysu studiów podyplomowych.

Zarządzenie 39/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wdrożenia w KPSW w Jeleniej Górze „Procedury - Uczelnia bez barier architektonicznych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w zakresie dostępności architektonicznej obiektów i pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach projektu „Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”.

Załącznik do Zrządzenia Rektora nr 39/2021 z dnia 26.05.2021

Zarządzenie nr 40/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wdrożenia w KPSW w Jeleniej Górze „Procedury w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością w KPSW w Jeleniej Górze” w ramach projektu „Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”.

załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2021 z dnia 26.05.2021

Zarządzenie nr 41/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wdrożenia w KPSW w Jeleniej Górze " Procedury w zakresie kształcenia studentów z niepełnosprawnościami" w ramach projektu "Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój"

załącznik do zarządzenia Rektora 41/2021 z dn. 26.05.2021

Zarządzenie nr 42/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wdrożenia w KPSW w Jeleniej Górze: „Procedury wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze” w ramach projektu „Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”

Załącznik do Zarządzenia Rektora 42/2021 z dnia 26 maja 2021

Zarządzenie nr 43/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: powołania Komisji do oceny wniosków pracowników do realizacji projektu pn." Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni",

Zarządzenie nr 44/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie odwołania z funkcji Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 45/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w zakresie zgodności wewnętrznych aktów prawa z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarządzenie nr 46/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Regulaminach: Pracy oraz Pracy Zdalnej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2021 - Regulamin Pracy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

- załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/2021 - Regulamin Pracy Zdalnej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 47/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 48/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

- załącznik do Zarządzenia Rektora 48/2021 z dnia 23.06.2021 - Kalendarz studiów na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 49/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania z tych opłat studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

załącznik do Zarządzenia nr 49/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28.06.2021

Zarządzenie nr 50/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 lipca 2021 w sprawie powołania kierownika kursu specjalistycznego w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze realizowanego w okresie od 17.07.2021r. do 19.09.2021 r., w ramach Projektu „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo” pod nazwą: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”.

Zarządzenie nr 51/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z noclegów w domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze,

Zarządzenie nr 52/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2021 w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Medycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KPSW w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 53/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 54/221 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Informatyczno-Technicznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 55/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 lipca 20201 roku w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków pracowników do realizacji projektu pn. "Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni"

Zarządzenie nr 56/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15.07.2021 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2021 z dnia 15.07.2021

- załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2021 z dnia 15.07.2021

Zarządzenie nr 57/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych

Zarządzenie nr 58/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 59/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty.

Zarządzenie nr 60/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

- Załącznik do Zarządzenia Rektora 60/2021 Systemy i terminy wnoszenia opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 za kształcenie na studiach niestacjonarnych w KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 61/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie: Wprowadzenia regulaminu organizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

- Załącznik do Zarządzenia Rektora 61/2021

Zarządzenie nr 63/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych 

Zarządzenie nr 64/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 65/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie przekazania-przyjęcia kasy głównej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 66/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Krytej Pływalni im. Andrzeja Błachny KPSW w Jeleniej Górze             
Załącznik do Zarządzenia Rektora  66 : Regulamin Krytej Pływalni im. Andrzeja Błachny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie 67/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Medycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 68/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 69/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Informatyczno-Technicznej na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 70/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 września 2021 roku. W sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 71/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23.09.2021 roku w sprawie wyznaczenia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze obsady Punktu Kontaktowego HNS

Zarządzenie nr 72/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zaliczenia praktyk studentom uczestniczącym w "Forum Ekonomicznym Młodych Liderów" oraz " XXX Forum Ekonomicznym".
-Załącznik do Zarządzenia nr 72/2021 z dnia 24.09.2021 - Kierunkowe Efekty Uczenia się dla poszczególnych kierunków zrealizowane w ramach studenckich praktyk na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu oraz Forum Młodych Liderów w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 73/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Karkonoskiej Państwowej szkole Wyższej w Jeleniej Górze,

Zarządzenie nr 74/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2021 roku w sprawie odpłatności za sporządzenie recenzji pracy dyplomowej.

Zarządzenie nr 75/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2021 roku uchylające cześć zarządzeń dotyczących funkcjonowania KPSW w Jeleniej Górze w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-9.

Zarządzenie nr 76/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2021 roku w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 77/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2021 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

- załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 77/2021 - Regulamin Organizacyjny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

-załącznik nr 2 do Zarządzenia 77_2021 z dnia 24 września 2021- schemat organizacyjny

Zarządzenie nr 78/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2021/2022 w Karkonoskiej Państwowej szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 79/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2021 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w zakresie zgodności wewnętrznych aktów prawa z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarządzenie Rektora nr 80/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2021 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z języka angielskiego dla kandydatów na kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska na rok akademicki 2021/2022.

Zarządzenie nr 81/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji do kontroli Magazynu Broni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 82/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2021 r w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora Uczelni KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 83/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2021 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji ds.rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku młodszego adiunkta w wymiarze 0,85 etatu w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

- Zarządzenie nr 84/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2021 roku w sprawie organizacji działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2021 Rektora KPSW z dnia 29.09.2021 - zasady przygotowania budynków oraz pomieszczeń administracyjnych i dydaktycznych KPSW w Jeleniej Górze podczas stanu epidemii COVID

- załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 84/2021 Rektora KPSW z dnia 29.09.2021 - Oświadczenie

Zarządzenie 85/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2021 roku w sprawie organizacji działalności Domu Studenta KPSW w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19


Zarządzenie 86/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2021 roku w sprawie organizacji działalności Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego KPSW w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zarządzenie nr 87/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2021 roku w sprawie podziału dotacji ze środków na świadczenia dla studentów w roku 2021

Zarządzenie nr 88/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 11 października 2021 roku.

Zarządzenie nr 89/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2021 w sprawie zasad postępowania na wypadek wprowadzenia kolejnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP lub wystąpienia innych zagrożeń bezpieczeństwa w obiektach Uczelni w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Instrukcja: procedury i przedsięwzięcia realizowane w zakresie zarządzania kryzysowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Załączniki do Instrukcji

Zarządzenie nr 90/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2021 w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Annie Michońskiej - Stadnik medalu Zasłużony dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 91/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Domu Studenta dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 91/2021 Rektora KPSW z dnia 7.10.2021 - Regulamin Mieszkańca Domu Studenta dla Studentów KPSW

Zarządzenie nr 92/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 92/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7.10.2021 - Regulamin Świadczeń dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załaczniki do Regulaminu Świadczeń dla Studentów KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 93/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2021 roku w sprawie ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 94/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Strzelnicy Sportowej KPSW w Jeleniej Górze.
- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/2021 - regulamin Strzelnicy KPSW
- załącznik nr 2 Do Zarządzenia 94/2021

Zarządzenie nr 95/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji do kontroli Magazynu Broni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 96/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 października 2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Przechowywania Kluczy do Magazynu Broni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
- załącznik - Instrukcja przechowywania kluczy do magazynu broni KPSW w Jeleniej Górze
- załącznik - Wykaz osób upoważnionych do pobierania i zdawania kluczy do Magazynu Broni KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 97/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 października 2021 roku w sprawie organizacji działalności Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego KPSW w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 98/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 października 2021 w sprawie wprowadzenie Regulaminu Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
- załącznik do Zarządzenia 98/2021 Rektora KPSW - Regulamin Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
-załącznik  do zarządzenia 2

Zarządzenie nr 99/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie Nr 100/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: zasad wynagradzania za opiekunów praktyk w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 101/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 101/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 26 października 2021 r.

Zarządzenie nr 102/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Procedury sporządzania planu rzeczowo-finansowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze".

Załącznik do Zarządzenia Rektora KPSW nr 102/2021 z dnia 26 października 2021 r.

Zarządzenie nr 103/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 listopada 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 76/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2021 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Załącznik do zarządzenia nr 103/2021 Rektora KPSW z dnia 4 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 104/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Statutu Społecznej Rady Ekspertów Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

załącznik do Zarządzenia nr 104/2021 Rektora KPSW

Zarządzenie nr 105/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Społecznej Rady Ekspertów KPSW w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 106/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia,

Zarządzenie nr 107/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Dnia Rektorskiego w dniu 12 listopada 2021 roku

Zarządzenie nr 108/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Komputerowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
- załącznik do Zarządzenia nr 108/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 9 listopada 2021 roku

Zarządzenie nr 109/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowe Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie uruchomienia kursu specjalistycznego w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze realizowanego w terminie od 8 stycznia 2022 r. do 5 marca 2022 r. w ramach Projektu „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo” pod nazwą: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Zarządzenie nr 110/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2021

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 110/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2021 roku

Zarządzenie nr 111/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Statutu Żłobka "Żaczek" Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

załącznik do Zarządzenia nr 111/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2021

Zarządzenie nr 112/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka "Żaczek" Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

załącznik do zarządzenia nr 112/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2021 roku

Zarządzenie nr 113/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2021 roku zmieniające Zarządzenie Rektora nr 78/2021 z 27 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2021/2022 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Tekst jednolity Zarządzenia Rektora nr 78/2021 z dnia 27 września 2021 r. po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 113/2021 z dnia 26 listopada 2021r

Zarządzenie nr 114/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 7 grudnia 2021 roku,

Zarządzenie Nr 115/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jelenie Górze z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia planu działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2021

załącznik do Zarządzenia nr 115/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2021

Zarządzenie nr 116/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie odwołania godzin rektorskich w dniu 7 grudnia 2021 roku.

Zrządzenie nr 117/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Dnia Rektorskiego w dniu 23 grudnia 2021r.

Zarządzenie nr 118/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Indywidualnego Programu Studiów dla studentów KPSW w Jeleniej Górze
- załącznik do zarządzenia nr 118/2021 - Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPSW) dla studentó KPSW w Jeleniej Góze

Zarządzenie nr 119/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od 13 grudnia 2021 roku do 10 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 120/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 grudnia 2021 roku Zmieniające zarządzenie nr 119/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od 13 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r.

- załącznik do Zarządzenia nr 120/2021 Rektora KPSW z dnia 10 grudnia 2021

Zarządzenie nr 121/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie zasad wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej szkole Wyższej w Jeleniej Górze

załącznik do zarządzenia nr 121/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2021

Zarządzenie nr 122/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury Antydyskryminacyjno-mobbingowej w KPSW w Jeleniej Górze

załącznik do zarządzenia nr 122/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2021

Zarządzenie nr 123/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: przyznawania pracownikom Nagród Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w 2021 r

Zarządzenie nr 124/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie: aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/2021 Rektora KPSW z dnia 23 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 124/ 2021 Rektora KPSW z dnia 23 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 124 / 2021 Rektora KPSW z dnia 23 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 125/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad Dyplomowania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 125/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 23 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 126/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2021 roku W sprawie: powołania Prezydium Społecznej Rady Ekspertów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 127/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2021 roku W sprawie: powołania Rzecznika akademickiego ds. dyskryminacji i mobbingu w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 128/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne o profilu praktycznym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze,

Załączniki:
  1. s136s1642683596.pdf (20.01.2022, 13:59) - pobrań: 41 186
Opublikował: Kacper Kaniewski
Publikacja dnia: 11.04.2022, 14:27
Dokument oglądany razy: 3 405
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022