Zarządzenie Rektora 2023

To jest archiwalna wersja strony z dnia 10.01.2023, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zr37

Zarządzenie nr 1/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Rektora KANS z dnia 2 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2023 Rektora KANS z dnia 2 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2023 Rektora KANS z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 2/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki finansowej w okresie prowizorium budżetowego na 2023 rok.

Zarządzenie nr 3/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 12 stycznia 2023 roku  sprawie: powołania „Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowisku instruktora w wymiarze 0,55 etatu w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w Katedrze Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu”.

Zarządzenie nr 4/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie: podwyższenia progu dochodowego przy przyznawaniu  stypendiów socjalnych dla studentów KANS.  

Zarządzenie nr 5/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 6/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2023 roku. w sprawie: ustalenia wysokości godzinowego wynagrodzenia dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2023/2024.

Zarządzenie nr 7/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze


Załącznik do Zarządzenia nr 7/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku - Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych - Harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych


Zarządzenie nr 8/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w  sprawie: wprowadzenia „Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z  dnia 24 stycznia 2023 roku -Regulamin hospitacji studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych

Załącznik nr 1 do Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych - Harmonogram hospitacji praktyk zawodowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych -Protokół z hospitacji praktyk zawodowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych - Semestralnie sprawozdanie z hospitacji praktyk zawodowych

Zarządzenie nr 9/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru „Ankiety dla studenta oceniającej jakość procesu i warunków kształcenia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze”

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku - Ankieta dla studenta oceniająca jakość procesu i warunków kształcenia

Zarządzenie nr 10/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru „Ankiety dla nauczyciela akademickiego i innej osoby prowadzącej zajęcia oceniającej jakość procesu i warunków kształcenia”

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z  dnia 24 stycznia 2023 roku - Ankieta dla nauczyciela akademickiego i innej osoby prowadzącej zajęcia oceniająca jakość procesu i warunków kształcenia

Zarządzenie nr 11 /2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie: określenia wysokości wynagradzania w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze za pozyskiwanie środków pozabudżetowych w ramach umów i projektów pochodzących ze źródeł zewnętrznych.


Zarządzenie nr  12/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ,z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie: wprowadzenia planu wewnętrznych kontroli w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze na 2023 rok

załącznik do Zarządzenia Rektora nr 12/2023 - plan wewnętrznych kontroli na 2023 rok

Zarządzenie Nr 13/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 6 lutego 2023 roku w  sprawie: zmiany zasad wynagradzania opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 14/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  7 lutego 2022 roku w sprawie: rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z 7 lutego 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z 7 lutego 2023 r.

Zarządzenie nr 15/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze z dnia  28 lutego 2023 roku w sprawie: powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w zakresie sprawdzenia dokumentacji, realizowanych w ramach Programu ERASMUS+ umów, pod względem poprawności i zgodności z zapisami umów.

Zarządzenie nr 16/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów 1-szgo stopnia na kierunku „Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej” o profilu praktycznym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zrządzenie nr  17/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie: wyznaczenia zastępcy inspektora ochrony danych.


Zarządzenie nr 18/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosownych w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie: wzorów ankiet do prowadzenia badań ankietowych interesariuszy zewnętrznych na kierunkach Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

 Zarządzenie nr 19/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

- Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2023  - Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 20/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze  z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  ustalenia planu działalności Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze na rok 2023.


załącznik do Zarządzenia Rektora nr 20/2023 - Roczny plan działalności Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych na rok 2023

Zarządzenie nr  21/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w 2023 roku.

  załącznik do do Zarządzania nr 21/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2023 r - Regulamin

Zarządzenie nr 23/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie  powołania do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych  i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 24/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 25/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie: zasad wykonywania pracy zdalnej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Zał nr 1 do 25_2023_ZR polecenie pracy zdalnej

Zał nr 2 do 25_2023_ZR wniosek pracownika o pracę zdalną

Zał nr 3 do 25_2023_ZR oświadczenie pracownika o warunkach

Zarządzenie 26/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
z dnia 24.04.2023 roku w sprawie zmiany szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
- załącznik do Zarządzenia 26/2023 Rektora KANS  z dnia 24.04.2023 r. - Kalendarz studiów na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 27/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie: wprowadzenia nowych wytycznych do tworzenia studiów podyplomowych.

Zarządzenie nr 28/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne i sport o profilu praktycznym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 29/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne o profilu praktycznym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 30/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Marketing i komunikacja rynkowa” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 01.06.2023, 13:05
Dokument oglądany razy: 137
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 10.01.2023