Zarządzenie Rektora 2023

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 01.03.2024, 09:09
z powodu: Poprawki Redakcyjne

Zarządzenie nr 1/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Rektora KANS z dnia 2 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2023 Rektora KANS z dnia 2 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2023 Rektora KANS z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 2/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki finansowej w okresie prowizorium budżetowego na 2023 rok.

Zarządzenie nr 3/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 12 stycznia 2023 roku  sprawie: powołania „Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowisku instruktora w wymiarze 0,55 etatu w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w Katedrze Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu”.

Zarządzenie nr 4/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie: podwyższenia progu dochodowego przy przyznawaniu  stypendiów socjalnych dla studentów KANS.  

Zarządzenie nr 5/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 6/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2023 roku. w sprawie: ustalenia wysokości godzinowego wynagrodzenia dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2023/2024.

Zarządzenie nr 7/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze


Załącznik do Zarządzenia nr 7/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku - Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych - Harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 2  do Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych - Semestralne sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych


Zarządzenie nr 8/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w  sprawie: wprowadzenia „Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z  dnia 24 stycznia 2023 roku -Regulamin hospitacji studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych

Załącznik nr 1 do Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych - Harmonogram hospitacji praktyk zawodowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych -Protokół z hospitacji praktyk zawodowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych - Semestralnie sprawozdanie z hospitacji praktyk zawodowych

Zarządzenie nr 9/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru „Ankiety dla studenta oceniającej jakość procesu i warunków kształcenia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze”

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku - Ankieta dla studenta oceniająca jakość procesu i warunków kształcenia

Zarządzenie nr 10/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru „Ankiety dla nauczyciela akademickiego i innej osoby prowadzącej zajęcia oceniającej jakość procesu i warunków kształcenia”

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z  dnia 24 stycznia 2023 roku - Ankieta dla nauczyciela akademickiego i innej osoby prowadzącej zajęcia oceniająca jakość procesu i warunków kształcenia

Zarządzenie nr 11 /2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie: określenia wysokości wynagradzania w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze za pozyskiwanie środków pozabudżetowych w ramach umów i projektów pochodzących ze źródeł zewnętrznych.


Zarządzenie nr  12/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ,z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie: wprowadzenia planu wewnętrznych kontroli w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze na 2023 rok

załącznik do Zarządzenia Rektora nr 12/2023 - plan wewnętrznych kontroli na 2023 rok

Zarządzenie Nr 13/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 6 lutego 2023 roku w  sprawie: zmiany zasad wynagradzania opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 14/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  7 lutego 2022 roku w sprawie: rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z 7 lutego 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z 7 lutego 2023 r.

Zarządzenie nr 15/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze z dnia  28 lutego 2023 roku w sprawie: powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w zakresie sprawdzenia dokumentacji, realizowanych w ramach Programu ERASMUS+ umów, pod względem poprawności i zgodności z zapisami umów.

Zarządzenie nr 16/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów 1-szgo stopnia na kierunku „Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej” o profilu praktycznym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zrządzenie nr  17/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie: wyznaczenia zastępcy inspektora ochrony danych.


Zarządzenie nr 18/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosownych w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie: wzorów ankiet do prowadzenia badań ankietowych interesariuszy zewnętrznych na kierunkach Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

- załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 18/2023 Ankieta pracodawcy- kierunek Wychowanie Fizyczne

 Zarządzenie nr 19/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

- Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2023  - Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 20/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze  z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  ustalenia planu działalności Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze na rok 2023.


załącznik do Zarządzenia Rektora nr 20/2023 - Roczny plan działalności Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych na rok 2023

Zarządzenie nr  21/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w 2023 roku.

  załącznik do do Zarządzania nr 21/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2023 r - Regulamin

  Zarządzenie nr 22/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie  powołania do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 23/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie  powołania do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych  i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 24/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 25/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie: zasad wykonywania pracy zdalnej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Zał nr 1 do 25_2023_ZR polecenie pracy zdalnej

Zał nr 2 do 25_2023_ZR wniosek pracownika o pracę zdalną

Zał nr 3 do 25_2023_ZR oświadczenie pracownika o warunkach

Zał nr 4 do 25_2023_ZR porozumienie w sprawie pracy zdalnej

Zarządzenie 26/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
z dnia 24.04.2023 roku w sprawie zmiany szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
- załącznik do Zarządzenia 26/2023 Rektora KANS  z dnia 24.04.2023 r. - Kalendarz studiów na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 27/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie: wprowadzenia nowych wytycznych do tworzenia studiów podyplomowych.

Zarządzenie nr 28/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne i sport o profilu praktycznym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 29/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne o profilu praktycznym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 30/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Marketing i komunikacja rynkowa” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
Zarządzenie nr 36/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  1 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 37/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie: wyznaczenia Pełnomocnika Rektora do spraw kontaktów i współpracy z administracją publiczną 


Zarządzenie nr 38/2023  Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 39/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia przerwy w funkcjonowaniu Żłobka „Żaczek”  w okresie wakacyjnym


Zarządzenie nr 40/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosownych w Jeleniej Górze z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia „Szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 40/2023 Rektora KANS z dnia 19 czerwca 2023 r.


Zarządzenie nr 41/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia nowego wzoru ankiety badania losów zawodowych absolwentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 41/2023 Rektora KANS  z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu publikacji treści na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.

Załącznik do Zarządzenia nr 42/2023 Rektora KANS z dnia 20 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu publikacji treści na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych KANS w Jeleniej Górze

Załącznik nr 2 do Regulaminu publikacji treści na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych KANS w Jeleniej Górze


Zarządzenie 43/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie uchylenia przepisów wewnętrznych dotyczących organizacji działalności Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemią COVID-19.


Zarządzenie nr 44/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie  powołania „Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursów oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli dydaktycznych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych”


Zarządzenie nr 45/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 4 lipca 2023 roku  w  sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ofert na najem pomieszczeń Centrum Integracji Studenckiej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 45/2023 Rektora KANS z dnia 4 lipca 2023 r.


Zarządzenie nr 46/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  7 lipca 2023 roku w sprawie zasad finansowania wyjazdów studentów i pracowników  Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w programie Erasmus+ dla projektu „Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego” (umowy nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000057850  oraz  nr 2022-1-PL01-KA171-HED-000077916).

Załącznik do Zarządzenia nr  46/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2023 r - Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w programie Erasmus+


Zarządzenie Nr 47/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2023 roku w sprawie zmiany opłat za pobyt dziecka w Żłobku ,,Żaczek’’.


Zarządzenie nr 48/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7  lipca 2022 roku  sprawie powołania doraźnej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

ZARZĄDZENIE NR 49/2023 REKTORA KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 7 lipca 2023 roku w  sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjmowania uchodźców.

Zarządzenie nr 50/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie powołania „Komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia konkursów oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli dydaktycznych w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych”


Zarządzenie nr 51/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie: powołania „Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu nanajem/dzierżawę pomieszczeń w budynku Centrum Integracji Studenckiej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 52/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024.

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 52/2023 z dnia  27 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 53/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty.

Zarządzenie nr 54/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2023/2024.

Zarządzenie nr 55/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z noclegów w Centrum Integracji Studenckiej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 56/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Krytej Pływalni im. Andrzeja Błachny KANS w Jeleniej Górze.

Załącznik do zarządzenia nr 56/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 57/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany składu „Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu na najem/dzierżawę pomieszczeń w budynku Centrum Integracji Studenckiej w Jeleniej Górze”


 Zarządzenie nr 58/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora uczelni KANS w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 59/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 września 2023 roku w sprawie  odwołania z pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 60/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 6 września 2023 roku w  sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu  na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze.

 Zarządzenie nr 61/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 6 września 2023 roku W sprawie: rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich
w Karkonoskiej  Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

załącznik nr 1 do Zarządzenia 61/2023 - Powiadomienie o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej

załącznik nr 2 do Zarządzenia 61/2023 -Regulamin uczelnianej organizacji studenckiej

załącznik nr 3 do Zarządzenia 61/2023 - Sprawozdanie roczne z działalności organizacji studenckiej

załącznik nr 4 do Zarządzenia 61/2023 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych członka uczelnianej organizacji studenckiej


Zarządzenie nr 65/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 25 września 2023 roku w sprawie odwołania z funkcji Prorektora KANS w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 66/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: podziału dotacji ze środków na świadczenia dla studentów w roku 2023.     

Zarządzenie nr 67/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora na rok akademicki 2023/2024.      

Zarządzenie nr 68/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowania w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2023 r.  sprawie: wprowadzenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 68/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2023 r. - Regulamin

Załącznik nr 1  do Regulaminu świadczeń  dla studentów KANS - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym

Załącznik nr 2   do Regulamin świadczeń dla studentów KANS - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim

Załącznik nr 3  do Regulaminu świadczeń dla studentów KANS - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE

Załącznik nr 4 do Regulaminu  świadczeń  dla studentów KANS - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE

Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów KANS - Karta informacyjna dotycząca stypendium

Załącznik nr 6  do Regulaminu Świadczeń dla studentów KANS - Wniosek o przyznanie stypendium  dla osób z niepełnosprawnością

Załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów  KANS - Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 8 do Regulaminu świadczeń dla studentów KANS - OŚWIADCZENIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE

Załącznik nr 9  do Regulaminu świadczeń dla studentów KANS - OŚWIADCZENIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE

Załącznik nr 10  do Regulaminu świadczeń dla studentów KANS - OŚWIADCZENIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE

Załącznik nr 11 do Regulaminu świadczeń dla studentów KANS - Z A Ś W I A D C Z E N I E

Załącznik nr 12 do Regulaminu świadczeń dla studentów KANS -OŚWIADCZENIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE

Zarządzenie nr 69/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 października 2023 roku w sprawie: uzupełnienia Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 70/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 11 października 2023 r. w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 16 października 2023 r.

Zarządzenie nr 71/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 13 października 2023 r w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 16 października 2023 r.

Zarządzenie nr 72/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 13 października 2023 roku w sprawie powołania „Komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia konkursów oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli dydaktycznych w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych”


Zarządzenie nr 73/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2023 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Prorektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze


Zarządzenie nr 74/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2023 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji  Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


Zarządzenie Nr 75/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 października 2023 roku w sprawie: wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024 w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych Jeleniej Górze.Zarządzenie nr 89/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosownych w Jeleniej Górze z dnia 10 listopada  2023 roku w sprawie: wprowadzenia „Zasad przeprowadzenia badań jakości kształcenia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze”

Załącznik do Zarządzenia 89/2023 Rektora KANS z dnia 10 listopada 2023 r. - Zasady przeprowadzenia badań jakości kształcenia

Załącznik nr 1 do Zasad przeprowadzenia badań jakości kształcenia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze - Studencka ankieta oceny zajęć i pracy nauczyciela akademickiego

Załącznik nr 2 do  Zasad przeprowadzenia badań jakości kształcenia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze - Ankieta dla nauczyciela akademickiego i innej osoby prowadzącej zajęcia

Załącznik nr 3 do Zasad przeprowadzenia badań jakości kształcenia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze - Ankieta dla studenta oceniająca jakość procesu i warunków kształcenia
Załącznik nr 4 do  Zasad przeprowadzenia badań jakości kształcenia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze - Badanie losów zawodowych absolwentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Zarządzenie  nr  90/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie:  przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w roku akademickim 2023/2024.

Zarządzenie nr 91/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 13 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji konkursowej ds. wyboru partnera w otwartym naborze do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych - nr naboru: FERS.01.05-IP.08-008/23 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet: 1 Umiejętności, Działanie: 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.”

Zarządzenie nr 92/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 13 listopada 2023 r. w  sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 17 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 93/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie: zasad wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 94/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany składu Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 95/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosownych w Jeleniej Górze z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad Dyplomowania w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosownych w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 95/2023 Rektora KANS z dnia 24 października 2023 r.

Zarządzenie nr 96/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie: wprowadzenia „Wytycznych do ustalania i realizacji indywidualnej organizacji studiów dla studentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze”.

Załącznik do Zarządzenia nr 96/2023 Rektora KANS z dnia 24 listopada 2023 r. - WYTYCZNE DO USTALANIA I REALIZACJI INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW W KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH w Jeleniej Górze


Załącznik 1 i nr 2 do Wytycznych IOS

Zarządzenie nr 97/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kanclerza Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 98/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 21/2021 Rektora KANS z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 130 000 zł netto

Zarządzenie Nr 99/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie: wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.

Zarządzenie nr 100/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie:  Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2023 roku.

Załącznik do Zarządzania nr 100/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 101/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie: powołania doraźnej „Komisji ds. szczegółowego wskazania umów podlegających kontroli przez odpowiednią komisję senacką”.


Zarządzenie nr 102/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie: określenia wysokości wynagradzania w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze za pozyskiwanie środków pozabudżetowych w ramach umów i projektów pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Zarządzenie nr 103/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie:  zmiany zasad przydzielania i używania w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.


Załącznik nr 1 ZASADY PRZYDZIELANIA I UŻYWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

Załącznik nr 2 TABELA PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW

Załącznik nr 3 KARTA EWIDENCJI PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

Załącznik nr 4 EKWIWALENT PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW

Załącznik nr 5 LISTA PRACOWNIKÓW PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW


Zarządzenie nr 104/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie  wprowadzenia Procedury postępowania po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał.

załącznik do Zarządzenia nr 104/2023 - PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO EKSPOZYCJI NA KREW  I INNY POTENCJALNIE INFEKCYJNY MATERIAŁ

Zarządzenie nr 105/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie: podwyższenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 kwot stypendium socjalnego, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 106/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zasad przyznawania pracownikom Nagród Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w 2023 r.


Zarządzenie nr 107/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2023 roku w  sprawie powołania „Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Karkonoskiej Konferencji Naukowej - MKKN 24"Zarządzenie nr 108/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: zapewnienia okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom pracującym na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe.


Zarządzenie nr 109/2023Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2023 r. w  sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 22 grudnia 2023 r.


Zarządzenie nr 110/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2023 roku. w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Studentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze na kadencje 2021-2024.

Zarządzenie nr 111/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2023 roku. w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Nauczycieli Akademickich Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze na kadencje 2021-2024.
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 19.02.2024, 13:30
Dokument oglądany razy: 196
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 10.01.2023