Zastrzeżenia prawne

Uruchamiam sytezator mowy...

Informujemy, że dane zawarte na stronie mbip.kpswjg.pl oraz stronach z nim "zlinkowanych" służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym zgodnym z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi BIP.

Znaki graficzne i logotypy wykorzystane w stronie BIP mogą stanowią własność ich autorów. KANS nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).


KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Jerzego SZELINGERA, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Jerzy.Szelinger@kans.pl , tel. 75 6453 321 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) postępowania rekrutacyjnego- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego, przez okres 2 lat, od zakończenia postępowania rekrutacyjnego;

b) w celach dydaktycznych, tj. toku studiów, – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) – wypełnienie obowiązku prawnego, przez 50 lat od ukończenia studiów;

c) realizacji umowy zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Art. 221) w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy;

d) realizacji umowy zlecenia której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO), – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 5 lat (w przypadku umowy zlecenia bez składki ZUS) lub 50 lat (w przypadku umów ze składką ZUS) od zakończenia umowy,

e) realizacji innej umowy, której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy przez okres 5 lat od zakończenia umowy,

f) promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,

g) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Pracy.

4. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

5. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 02.05.2022, 08:31
Dokument oglądany razy: 1 782
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 12.01.2022