Uchwały senatu 2022

Uruchamiam sytezator mowy...

Uchwała nr 1/2022 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 lutego 2022 roku W sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku „Psychologia” prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym.

- załącznik do Uchwały Senatu nr 1/2022 KPSW z dnia 21 lutego 2022 roku - Program  studiów na kierunku Psychologia


- załącznik do Programu studiów na kierunku psychologia  - plan studiów psychologia edukacyjna i wychowawcza

- załącznik do Programu studiów na kierunku psychologia - plan studiów psychologia w ochronie zdrowia

Uchwała nr 2/2022 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 lutego 2022 W sprawie: przyporządkowania kierunku „Psychologia” prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym  do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

Uchwała nr 3/2022 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

 UCHWAŁA NR 4/2022 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 marca 2022 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności Karkono4skiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2021.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 4/2022 z dnia 28 marca 2022 roku - sprawozdanie z wykonania planu KPSW w Jeleniej Górze za rok 2021 załącznik do Uchwały Senatu nr 6/2022 z dnia 28 marca 2022 roku - Program Studiów

załącznik do Programu Studiów - harmonogram realizacji programu studiów -informatyka Przemysłowa

załącznik do Programu studiów - harmonogram realizacji programu studiów -Techniczna Ochrona Klimatu

UCHWAŁA NR 7/2022 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 marca 2022 roku W sprawie: zatwierdzenia programu studiów na kierunku fizjoterapia prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

załącznik do Uchwały nr 7/2022 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2022 roku - Program studiów dla kierunku Fizjoterapia 2022-2023

 załącznik do Programu Studiów dla kierunku Fizjoterapia - harmonogram

Załączniki do Programu Studiów - Karty przedmiotów

UCHWAŁA NR 8/2022 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 kwietnia 2022 roku Zmieniająca Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 8/2022 z dnia 28.04.2022 - Wzór godła

załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 8/2022 z dnia 28.04.2022 - Wzór sztandaru


UCHWAŁA NR 9/2022 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 kwietnia 2022 roku. W sprawie: zmian w Regulaminie studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 9/2022 z dnia 28.04.2022 roku

załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 9/2022 z dnia 28.04.2022 rok - Regulamin studiów

UCHWAŁA 10/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 6 czerwca 2022 roku W sprawie: wprowadzenia wzorów dyplomów ukończenia; studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

załącznik nr 1 do Uchwały Senatu 10/2022 - wzór dyplomu

załącznik nr 2 do Uchwały Senatu 10/2022 -Opis techniczny wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 11/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 6 czerwca 2022 roku  W sprawie: zmian w Uchwale Senatu nr 23/2021 z 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2022/2023.

załącznik do Uchwały Senatu 11/2022 z 6 czerwca 2022

UCHWAŁA NR 12/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 6 czerwca 2022 roku  W sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2023/2024.

UCHWAŁA 13/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 6 czerwca 2022 roku W sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2026/2027.


UCHWAŁA NR 14/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 6 czerwca 2022 roku W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych „Choreoterapia”

załącznik  do Uchwały Senatu nr 14/2022 - Program studiów podyplomowych - Choreoterapia

załącznik do Programu studiów podyplomowych Choreoterapia - harmonogram

UCHWAŁA NR 15/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 6 czerwca 2022 roku W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych „Dietetyka prenatalna i pediatryczna”

Załącznik do Uchwały nr 15/2022 - Program studiów podyplomowych - Dietetyka prenatalna i pediatryczna

załącznik do Programu studiów podyplomowych Dietetyka prenatalna i pediatryczna - harmonogram

UCHWAŁA NR 16/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 6 czerwca 2022 roku W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”

Załącznik do Uchwały Senatu nr 16/2022 - Program studiów podyplomowych Prawo o ochronie zdrowia

załącznik do Programu studiów podyplomowych Prawo o ochronie zdrowia - harmonogram

UCHWAŁA NR 17/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania na jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024.
- załącznik do Uchwały nr 17/2022 Senatu KANS z dnia 11.07.2022

UCHWAŁA NR 18/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie: uchylenia Uchwał Senatu nr 18/2008 z dnia 31 marca 2008 r. oraz nr 11/2009 z dnia 30 marca 2009 r.

UCHWAŁA NR 19/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia programu studiów na kierunku dietetyka prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

załącznik do Uchwały Senatu - Program studiów dla kierunku  Dietetyka

załącznik 1   do Programu Studiów  - harmonogram: Dietoprofilaktyka i Dietoterapia

załącznik 2 do Programu Studiów  - harmonogram:  Psychodietetyka z elementami coachingu                     

załącznik 3 Programu Studiów  - harmonogram: Dietetyka w sporcie i turystyce


UCHWAŁA NR 20/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 11 lipca 2022 roku w  sprawie: zatwierdzenia programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
załącznik do Uchwały Senatu KANS nr 20/2022 z 11.07.2022 - Program Studiów na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

załącznik 1 do Programu Studiów - moduł specjalnościowy: EVENT I KREOWANIE WIZERUNKU

załącznik 2 do Programu Studiów - moduł specjalnościowy: PRODUKCJA MEDIALNA

załącznik 3 do Programu Studiów - moduł specjalnościowy: PUBLIC RELATIONS


UCHWAŁA NR 21/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia programu studiów na kierunku filologia prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

załącznik do Uchwały Senatu KANS nr 21/2022 z dnia 11.07.2022 - Program Studiów dla kierunku Filologia

- załączniki do programu studiów: moduł specjalnościowy filologia germańska z realioznawstwem

- załączniki do programu studiów - moduł specjalnościowy filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

- załączniki do programu studiów - moduł specjalnościowy filologia nauczycielska z modułem biznesowym

- załączniki do programu studiów - moduł specjalnościowy filologia angielska z językiem biznesu

UCHWAŁA NR 22/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia programu studiów na kierunku pedagogika prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

załącznik do Uchwały Senatu KANS 22/2022 z dnia 11.07.2022 - Program Studiów dla kierunku Pedagogika

załącznik 1 do Programu Studiów - PEDAGOGIKA o module specjalnościowym resocjalizacja z kryminologią

załącznik 2 do Programu Studiów - PEDAGOGIKA o module specjalnościowym: resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych   

UCHWAŁA NR 23/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
załącznik do Uchwały Senatu KANS nr 23/2022 z dnia 11.07.2022 - Program Studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne

załącznik 1 do Programu Studiów -   Moduł specjalonościowy: Animator czasu wolnego                                                                                                                                                                                                           
załącznik 2 do Programu Studiów -  Moduł specjalonościowy: Trener personalny                                                                                                                                                                                                           
załącznik 3 do Programu Studiów - Moduł specjalonościowy: Trener przygotowania motorycznegoUCHWAŁA NR 25/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 września 2022 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Senatu nr 27/2015 z dnia 28 września 2015 r.


UCHWAŁA NR 26/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 września 2022 roku w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania na studia pierwszego stopnia na kierunku biznes turystyczny w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024.

Załącznik do Uchwały Senatu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze nr 26/2022 z dnia 26.09.2022 r.  


UCHWAŁA NR 27/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Uczelni Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 28/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze”.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 28/2022 z dnia 28.10.2022

UCHWAŁA NR 29/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydata na Dyrektora Centrum Transferu Technologii i Wiedzy   Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


UCHWAŁA NR 30/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydata na Dyrektora Akademickiego Inkubatora   Przedsiębiorczości  Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.UCHWAŁA NR 32/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany programu studiów na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.


załącznik do Uchwały Senatu nr 32/2022 - Program studiów na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym na studiach drugiego stopnia

załącznik do Programu Studiów na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym na studiach drugiego stopnia


UCHWAŁA NR 33/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2022 roku W sprawie: przyporządkowania kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.

UCHWAŁA NR 34/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2022 roku W sprawie: przyporządkowania kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się.UCHWAŁA NR 35/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie: uchylenia uchwał dotyczących zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia i usługi edukacyjne tj.: uchwały nr 17/2014 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2014 r. ; uchwały nr 15/2018 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2018 r. określających wzory umów ze słuchaczami studiów podyplomowych, studiów zaocznych i kursów specjalistycznych.Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 02.02.2023, 11:11
Dokument oglądany razy: 1 834
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 14.01.2022