Zarządzenie Rektora 2023

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 04.10.2023, 13:39
z powodu: zr66-68

Zarządzenie nr 1/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Rektora KANS z dnia 2 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2023 Rektora KANS z dnia 2 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2023 Rektora KANS z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 2/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki finansowej w okresie prowizorium budżetowego na 2023 rok.

Zarządzenie nr 3/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 12 stycznia 2023 roku  sprawie: powołania „Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowisku instruktora w wymiarze 0,55 etatu w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w Katedrze Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu”.

Zarządzenie nr 4/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie: podwyższenia progu dochodowego przy przyznawaniu  stypendiów socjalnych dla studentów KANS.  

Zarządzenie nr 5/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 6/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2023 roku. w sprawie: ustalenia wysokości godzinowego wynagrodzenia dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2023/2024.

Zarządzenie nr 7/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze


Załącznik do Zarządzenia nr 7/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku - Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych - Harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 2  do Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych - Semestralne sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych


Zarządzenie nr 8/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w  sprawie: wprowadzenia „Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z  dnia 24 stycznia 2023 roku -Regulamin hospitacji studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych

Załącznik nr 1 do Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych - Harmonogram hospitacji praktyk zawodowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych -Protokół z hospitacji praktyk zawodowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu hospitacji studenckich praktyk zawodowych - Semestralnie sprawozdanie z hospitacji praktyk zawodowych

Zarządzenie nr 9/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru „Ankiety dla studenta oceniającej jakość procesu i warunków kształcenia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze”

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku - Ankieta dla studenta oceniająca jakość procesu i warunków kształcenia

Zarządzenie nr 10/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru „Ankiety dla nauczyciela akademickiego i innej osoby prowadzącej zajęcia oceniającej jakość procesu i warunków kształcenia”

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z  dnia 24 stycznia 2023 roku - Ankieta dla nauczyciela akademickiego i innej osoby prowadzącej zajęcia oceniająca jakość procesu i warunków kształcenia

Zarządzenie nr 11 /2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie: określenia wysokości wynagradzania w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze za pozyskiwanie środków pozabudżetowych w ramach umów i projektów pochodzących ze źródeł zewnętrznych.


Zarządzenie nr  12/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ,z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie: wprowadzenia planu wewnętrznych kontroli w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze na 2023 rok

załącznik do Zarządzenia Rektora nr 12/2023 - plan wewnętrznych kontroli na 2023 rok

Zarządzenie Nr 13/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 6 lutego 2023 roku w  sprawie: zmiany zasad wynagradzania opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


Zarządzenie nr 14/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  7 lutego 2022 roku w sprawie: rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z 7 lutego 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z 7 lutego 2023 r.

Zarządzenie nr 15/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze z dnia  28 lutego 2023 roku w sprawie: powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w zakresie sprawdzenia dokumentacji, realizowanych w ramach Programu ERASMUS+ umów, pod względem poprawności i zgodności z zapisami umów.

Zarządzenie nr 16/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów 1-szgo stopnia na kierunku „Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej” o profilu praktycznym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zrządzenie nr  17/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie: wyznaczenia zastępcy inspektora ochrony danych.


Zarządzenie nr 18/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosownych w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie: wzorów ankiet do prowadzenia badań ankietowych interesariuszy zewnętrznych na kierunkach Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

- załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 18/2023 Ankieta pracodawcy- kierunek Wychowanie Fizyczne

 Zarządzenie nr 19/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

- Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2023  - Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 20/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze  z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  ustalenia planu działalności Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze na rok 2023.


załącznik do Zarządzenia Rektora nr 20/2023 - Roczny plan działalności Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych na rok 2023

Zarządzenie nr  21/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w 2023 roku.

  załącznik do do Zarządzania nr 21/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2023 r - Regulamin

  Zarządzenie nr 22/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie  powołania do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 23/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie  powołania do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych  i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 24/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 25/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie: zasad wykonywania pracy zdalnej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Zał nr 1 do 25_2023_ZR polecenie pracy zdalnej

Zał nr 2 do 25_2023_ZR wniosek pracownika o pracę zdalną

Zał nr 3 do 25_2023_ZR oświadczenie pracownika o warunkach

Zał nr 4 do 25_2023_ZR porozumienie w sprawie pracy zdalnej

Zarządzenie 26/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
z dnia 24.04.2023 roku w sprawie zmiany szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
- załącznik do Zarządzenia 26/2023 Rektora KANS  z dnia 24.04.2023 r. - Kalendarz studiów na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 27/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie: wprowadzenia nowych wytycznych do tworzenia studiów podyplomowych.

Zarządzenie nr 28/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne i sport o profilu praktycznym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 29/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne o profilu praktycznym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 30/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Marketing i komunikacja rynkowa” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
Zarządzenie nr 36/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  1 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 37/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie: wyznaczenia Pełnomocnika Rektora do spraw kontaktów i współpracy z administracją publiczną 


Zarządzenie nr 38/2023  Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 39/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia przerwy w funkcjonowaniu Żłobka „Żaczek”  w okresie wakacyjnym


Zarządzenie nr 40/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosownych w Jeleniej Górze z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia „Szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 40/2023 Rektora KANS z dnia 19 czerwca 2023 r.


Zarządzenie nr 41/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia nowego wzoru ankiety badania losów zawodowych absolwentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 41/2023 Rektora KANS  z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu publikacji treści na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.

Załącznik do Zarządzenia nr 42/2023 Rektora KANS z dnia 20 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu publikacji treści na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych KANS w Jeleniej Górze

Załącznik nr 2 do Regulaminu publikacji treści na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych KANS w Jeleniej Górze


Zarządzenie 43/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie uchylenia przepisów wewnętrznych dotyczących organizacji działalności Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemią COVID-19.


Zarządzenie nr 44/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie  powołania „Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursów oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli dydaktycznych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych”


Zarządzenie nr 45/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 4 lipca 2023 roku  w  sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ofert na najem pomieszczeń Centrum Integracji Studenckiej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 45/2023 Rektora KANS z dnia 4 lipca 2023 r.


Zarządzenie nr 46/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia  7 lipca 2023 roku w sprawie zasad finansowania wyjazdów studentów i pracowników  Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w programie Erasmus+ dla projektu „Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego” (umowy nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000057850  oraz  nr 2022-1-PL01-KA171-HED-000077916).

Załącznik do Zarządzenia nr  46/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2023 r - Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w programie Erasmus+


Zarządzenie Nr 47/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2023 roku w sprawie zmiany opłat za pobyt dziecka w Żłobku ,,Żaczek’’.


Zarządzenie nr 48/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 7  lipca 2022 roku  sprawie powołania doraźnej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

ZARZĄDZENIE NR 49/2023 REKTORA KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 7 lipca 2023 roku w  sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjmowania uchodźców.

Zarządzenie nr 50/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie powołania „Komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia konkursów oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających o zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli dydaktycznych w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych”


Zarządzenie nr 51/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie: powołania „Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu nanajem/dzierżawę pomieszczeń w budynku Centrum Integracji Studenckiej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 52/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024.

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 52/2023 z dnia  27 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 53/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty.

Zarządzenie nr 54/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2023/2024.

Zarządzenie nr 55/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z noclegów w Centrum Integracji Studenckiej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 56/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Krytej Pływalni im. Andrzeja Błachny KANS w Jeleniej Górze.

Załącznik do zarządzenia nr 56/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 57/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany składu „Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu na najem/dzierżawę pomieszczeń w budynku Centrum Integracji Studenckiej w Jeleniej Górze”


 Zarządzenie nr 58/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora uczelni KANS w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 59/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 września 2023 roku w sprawie  odwołania z pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 60/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 6 września 2023 roku w  sprawie powołania do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu  na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze.

 Zarządzenie nr 61/2023 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 6 września 2023 roku W sprawie: rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich
w Karkonoskiej  Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

załącznik nr 1 do Zarządzenia 61/2023 - Powiadomienie o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej

załącznik nr 2 do Zarządzenia 61/2023 -Regulamin uczelnianej organizacji studenckiej

załącznik nr 3 do Zarządzenia 61/2023 - Sprawozdanie roczne z działalności organizacji studenckiej

załącznik nr 4 do Zarządzenia 61/2023 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych członka uczelnianej organizacji studenckiej


Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 25.09.2023, 11:31
Dokument oglądany razy: 635
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 10.01.2023